Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

1109 fe4f 718

Lara Flynn Boyle and Sheryl Lee on the set of Twin Peaks

Gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało.
— Lew Tołstoj
4916 a7c1
0559 e79b
8095 10ae 718
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaunmadebeds unmadebeds
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams

March 13 2017

follow oceansoundss.tumblr.com for more
Reposted fromweightless weightless
9718 7ac4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaweightless weightless
(2) pin de kate stenger en style | pinterest
Reposted fromweightless weightless
7267 eacb
Reposted fromvintage-style vintage-style vianadelle nadelle
1982 e50c 718
po wyjściu z pracy.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vianadelle nadelle
9115 9b18
Reposted fromlittlefool littlefool vianadelle nadelle

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl vianadelle nadelle
2291 0d19
Reposted frompesy pesy vianadelle nadelle
4317 3ef8 718
Reposted frombluuu bluuu vianadelle nadelle
Wyjebało mi 2 lata na zupie w kosmos. 

June 14 2015

Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie.
— "Wielki Gatsby"
Reposted frompeluda peluda vialoveisnobigtruth loveisnobigtruth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl