Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2017

Zapomnij o wszystkich powodach, dla których coś się nie uda. Wystarczy znaleźć jeden dobry powód, dla którego się powiedzie.
— Robert Anthony
2928 14fd
Reposted fromrol rol viaperseweracje perseweracje
Reposted fromweightless weightless viaperseweracje perseweracje
2585 e3e7 718
Reposted frombotanyplay botanyplay viaperseweracje perseweracje
9766 528a
Reposted fromoutoflove outoflove viaperseweracje perseweracje
6232 d270
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaunmadebeds unmadebeds
Jesteśmy po prostu dobrymi ludźmi z brzydką przeszłością, szukającymi idealnej przyszłości.
— K.A. Tucker
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaclementiines clementiines
8730 d01d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaclementiines clementiines
9127 7360
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
Zanim coś osiągniesz, musisz czegoś od siebie oczekiwać.
— Michael Jordan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
9318 6c8b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
Potrzeba mi podróży, odgłosów kolejowego dworca, zapachu pociągu, wrażeń, wrażeń, wrażeń.
— zrobione ✓
8010 578e
Reposted fromistsoeasy istsoeasy viaszydera szydera
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
7257 2223
To tylko 3 tygodnie
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaszydera szydera
9189 27cc
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
2864 7ddd
Reposted fromolakocie olakocie viaszydera szydera
9011 6e4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaclementiines clementiines
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaclementiines clementiines
4586 043f 718
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaunmadebeds unmadebeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl