Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2017

4472 6a3a
Reposted fromslodziak slodziak viaoutofmyhead outofmyhead
9788 3ddc
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaoutofmyhead outofmyhead
Reposted fromworst-case worst-case
Reposted fromworst-case worst-case
8296 a08e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacoeurina coeurina
Reposted frombluuu bluuu viacoeurina coeurina
4789 7a9f
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoeurina coeurina
Reposted fromshakeme shakeme viacoeurina coeurina
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viaszydera szydera
3582 8983 718
Reposted fromoblivious oblivious viaszydera szydera
Nauczyła mnie, że prawdziwa miłość potrzebuje czasu, pracy i komunikacji. Prawdziwa miłość rozkwitała jedynie dla tych, którzy poświęcali czas, by ją pielęgnować, odżywiali ją i dawali jej światło.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaszydera szydera
3180 2c15
Reposted fromimradioactive imradioactive viaszydera szydera
1228 33ae
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
Reposted frombluuu bluuu viaszydera szydera
Jeśli myślisz o jakiejś osobie, to ona zawsze będzie w Twoim sercu, w tajemnicy przytulając Cię, żebyś był szczęśliwy. Tak właśnie jest z miłością. Ta druga osoba nie musi być koło Ciebie, żebyś ją czuł.
— Liz Nickles
Reposted fromchangecolour changecolour viaszydera szydera
5534 e833
Reposted fromsaltwater saltwater viaszydera szydera

November 08 2017

9621 81ec
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl